THẦN NÔNG Ngô 1

* Thành Phần: 

– Đa Lượng:

+ Nts: 6%

+ P2O5hh: 9%

+ K2Ohh: 3%

– Trung lượng:

+ S: 3%

+ MgO: 2%

+ SiO2: 3%

Các nguyên tố vi lượng dạng chelate: Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo…