THẦN NÔNG Mía 2

* Thành Phần: 

– Đa Lượng:

+ Nts: 13%

+ P2O5hh: 3%

+ K2Ohh: 15%

– Trung lượng:

+ S: 10%

+ MgO: 1%

+ SiO2: 1%

Các nguyên tố vi lượng dạng chelate: Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo…