THẦN NÔNG Chè 1

* Thành Phần: 

– Đa Lượng:

+ Nts: 10%

+ P2O5hh: 10%

+ K2Ohh: 5%

– Trung lượng:

+ S: 6%

+ MgO: 3%

+ SiO2: 2%

Các nguyên tố vi lượng dạng chelate: Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo…