Phân bón thần nông giàu lân

THÀNH PHẨN:

Nts: ≥ 3%

P2O5hh: ≥ 20%

K2Ohh: ≥ 2%

Và các phụ gia đặc biệt

Thân thiện với môi trường