NPK+TE: 6-4-8 + TE

* Thành Phần: 

+ Nts: 6%

+ P2O5hh: 4%

+ K2Ohh: 8%

Các nguyên tố trung, vi lượng (TE) cần thiết cho cây trồng như: Ca, Mg, S, Si, Cu, Zn, Fe, B, Mo…