NPK : 4-9-6+TE

Thành phần:

+ Nts: 4%

+ P2O5hh: 9%

+ K2Ohh: 6%

Các nguyên tố trung, vi lượng (TE) cần thiết cho cây trồng như: Ca, Mg, S, Si, Cu, Zn, Fe, B, Mo…