N-K : 12-10

Thành phần:

+ Nts: 12%

+ P2O5hh: 2%

+ K2Ohh: 10%

Các nguyên tố trung, vi lượng (TE) cần thiết cho cây trồng như: Ca, Mg, S, Si, Cu, Zn, Fe, B, Mo…