N-P-K + TE Sao Thần Nông

* Thành Phần:
+ Nts: 15%
+ P2O5hh: 5%
+ K2Ohh: 10%
Các nguyên tố trung, vi lượng (TE) cần thiết cho cây trồng như: Ca, Mg, S, Si, Cu, Zn, Fe, B, Mo…