N-P-K 8-7-3 + TE

Thành phần:

+ Nts : 8%

+ P2O5hh : 7%

+ K2Ohh : 3%

Các nguyên tố trung, vi lượng như: Ca, Mg, S, Si, Cu, Zn, Fe, B, Mo…