N-P-K 6-8-4 + TE

Thành phần:

+ Nts: 6%

+ P2O5hh: 8%

+ K2Ohh: 4%

Các nguyên tố trung, vi lượng như: Ca, Mg, S, Si, Cu, Zn, Fe, B, Mo…