Đạm hạt xanh thần nông 46N+

Nitrogen (N): 46% + Agrobon và phụ gia đặc biệt