Đạm hạt vàng thần nông

THÀNH PHẨN:

Nitrogen (N): 46% + Agrobon và phụ gia đặc biệt