CÔNG TY CỔ PHẦN THẦN NÔNG THANH HÓA

Lô C4, KCN Lễ Môn,Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.910.369 – 02373.910.378

Fax: 02373.910.359

Email: ctythannongthanhhoa@gmail.com